Algemene Voorwaarden Château Camping de Chigy 2022

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

a. vakantieverblijf : tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta)caravan, bungalow, zomerhuisje, trekkinghut en dergelijke;

b. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die het vakantieverblijf aan de recreant ter beschikking stelt;

c. recreant: degene die de overeenkomst met betrekking tot het vakantieverblijf aangaat;

d. mederecreant : de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);

e. derde: iedere andere persoon dan de recreant en/of zijn mederecreant(en);

f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf; Daarbij moet op een prijslijst worden aangegeven wat niet bij de prijs is inbegrepen;

g. kosten: alle kosten voor de ondernemer in verband met de uitoefening van het recreatiebedrijf;

h. informatie: schriftelijke/elektronische informatie over het gebruik van het vakantieverblijf, de faciliteiten en de regels met betrekking tot het verblijf;

l. geschillencommissie: Geschillencommissie Recreatie, sectorale arbitragecommissie te ‘s-Gravenhage;

j. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant vóór de ingangsdatum van het verblijf.

k. een geschil: indien een door de recreant bij de ondernemer ingediende klacht niet naar tevredenheid van partijen wordt opgelost.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

1. De ondernemer stelt aan de recreant een vakantieverblijf van de overeengekomen soort of soort ter beschikking voor recreatieve doeleinden, dat wil zeggen niet voor permanente bewoning, voor de vastgestelde periode en de vastgestelde prijs.

2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke gegevens op grond waarvan deze overeenkomst tot stand komt, tevens vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer deelt wijzigingen daarin altijd tijdig schriftelijk mee aan de recreant.

3. Indien de gegevens wezenlijk afwijken van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst zijn verstrekt, heeft de recreant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4. De recreant heeft de verplichting om de overeenkomst en de daarbij behorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreanten en/of derden die hem bezoeken en/of bij hem logeren de overeenkomst en de daarbij behorende gegevens nakomen.

5. Indien hetgeen in de overeenkomst en/of de daarbij behorende gegevens is bepaald in strijd is met deze voorwaarden, zijn deze voorwaarden van toepassing. Dit laat onverlet dat de recreant en de ondernemer aanvullende afspraken kunnen maken waarbij in het voordeel van de recreant van deze voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 3: Duur en einde van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de gestelde termijn, zonder dat daarvoor een opzegtermijn is vereist.

 Artikel 4: Prijs en prijswijziging

1. De prijs komt tot stand op basis van de op dat moment geldende tarieven, die door de ondernemer zijn vastgesteld.

2. Indien zich na vaststelling van de vastgestelde prijs door verhoogde lasten voor de ondernemer extra kosten voordoen als gevolg van wijziging van heffingen en/of heffingen, die direct betrekking hebben op het vakantieverblijf of de recreant, kunnen deze worden doorberekend aan de recreant, ook na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

1. De recreant dient te zorgen voor betalingen in euro’s, tenzij anders overeengekomen, met inachtneming van de gestelde termijnen.

2. Indien de recreant ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting voldoet binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd de recht van de ondernemer op volledige verrekening van de vastgestelde prijs.

3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet over het totaal verschuldigde bedrag beschikt, heeft hij het recht de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te weigeren, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige verrekening van de overeengekomen prijs .

4. De buitengerechtelijke kosten die de ondernemer na ingebrekestelling in redelijkheid moet maken, komen voor rekening van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig wordt voldaan, wordt na schriftelijke aanmaning over het nog openstaande bedrag de wettelijk vastgestelde rente toegepast.

Artikel 6: Annulering

1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Het komt neer op:

– Bij annulering meer dan drie maanden voor ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs;

– Bij annulering tussen drie en twee maanden voor ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;

– Bij annulering tussen twee tot één maand voor ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;

– Bij annulering binnen één maand voor ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;

– Bij annulering vanaf de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.

2. De vergoeding wordt, onder aftrek van administratiekosten, naar evenredigheid gerestitueerd indien de plaats door een derde is gereserveerd, op voorstel van de recreant en met schriftelijke toestemming van de ondernemer, voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 7: Gebruik door derden

1. Gebruik van het vakantieverblijf door derden is alleen toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

2. Aan het verlenen van toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden, die in dat geval vooraf schriftelijk moeten worden vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant

De recreant is de volledige prijs verschuldigd over de vastgestelde tariefperiode.

Artikel 9: Tussentijdse bëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde de verplichtingen uit de overeenkomst, de daarbij behorende informatie en/of overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk nakomen, ondanks voorafgaande schriftelijke naar redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;

b. Indien de recreant ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing overlast veroorzaakt aan de ondernemer en/of mederecreanten of aan de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein;

c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, het vakantieverblijf gebruikt in strijd met de bestemming van het terrein.

2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, dient hij de recreatie hiervan persoonlijk schriftelijk op de hoogte te stellen. In deze brief moet de recreant worden gewezen op de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie. In dringende gevallen kan van de schriftelijke waarschuwing worden afgezien.

3. Na annulering dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 uur, wordt ontruimd en het pand wordt verlaten.

4. De recreant blijft in beginsel gehouden tot betaling van het overeengekomen tarief.

Artikel 10: Wet- en regelgeving

1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel van binnen als van buiten, voldoet aan alle milieu- en veiligheidsnormen die door de overheid (mogelijk) aan het vakantieverblijf worden gesteld.

2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij zorgt er tevens voor dat mederecreanten en/of derden die hem bezoeken en/of bij hem logeren de veiligheidsvoorschriften die op het terrein gelden strikt naleven.

Artikel 11: Onderhoud en aanleg

1. De ondernemer is verplicht de recreatieruimte en de centrale voorzieningen in goede staat te houden.

2. De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving gedurende de looptijd van de overeenkomst te bewaren in dezelfde staat als waarin deze aan de recreant is opgeleverd.

3. Het is de recreant, mederecreant en/of derden niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, heesters te snoeien of dergelijke werkzaamheden uit te voeren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan schade ter zake van letsel en overlijden is beperkt tot maximaal € 455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.

2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade aan zijn terrein, tenzij deze het gevolg is van een aan de ondernemer toerekenbare tekortkoming.

3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersomstandigheden of andere vormen van overmacht.

4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.

5. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het handelen of nalaten van zijn kant, de kant van mederecreant(en) en/of derden, voor zover het gaat om schade die kan toe te rekenen aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derden.

6. De ondernemer verplicht zich om passende maatregelen te nemen nadat de recreant melding heeft gemaakt van overlast veroorzaakt door andere recreanten.

Artikel 13: Geschillenregeling

1. De recreant en de ondernemer zijn gebonden aan uitspraken van de geschillencommissie.

2. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is de Nederlandse wetgeving van toepassing. De geschillencommissie, de Geschillencommissie, dan wel de Nederlandse rechter, is bij uitsluiting bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

3. Bij een geschil over de totstandkoming of de uitvoering van deze overeenkomst dient het geschil uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de recreant de klacht schriftelijk of in een andere nader te bepalen vorm bij de ondernemer heeft ingediend te zijn ingediend. door de geschillencommissie.

Indien de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, dient hij de recreant te verzoeken zich binnen vijf weken uit te spreken over het al dan niet aanwezig zijn bij de geschillencommissie. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van genoemde termijn als bevrijd zal beschouwen. Overal waar de voorwaarden spreken van arbitragecommissie, kan een geschil worden voorgelegd aan de rechtbank. Indien de recreant het geschil heeft voorgelegd aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.

4. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement van de Geschillencommissie Recreatie. Deze geschillencommissie is niet bevoegd om een geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft op ziekte, letsel, overlijden of niet-betaling van een factuur die niet is gebaseerd op een materiële klacht.

5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.